fbpx

Рекламация и връщане

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

А. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

        
Б. Срокът за отказ е 14 дни, считано от:

 1. деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер), сте приели поръчаната стока – при договор за покупко – продажба;
 2. деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер), приеме последната стока – когато сте поръчали много стоки с една поръчка, които се доставят отделно;
 3. деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер), приеме последната партида или част – при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части;
 4. деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер), приеме първата стока – при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време.

В. За да упражните правото си на отказ, трябва да попълните стандартния формуляр съгласно Приложение № 1 от настоящите правила и да го изпратите на електронен адрес electricmove.shop@gmail.com.

Можете да заявите правото си на отказ и по всеки друг недвусмислен начин.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Г. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по – късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване). Вие трябва да поемете преките разходи при връщането.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по – рано.

Д. Условия за уважаване правото на отказ

За да уважим правото Ви на отказ, е необходимо да ни върнете стоката във вида, в който сте я получили, т.е. с ненарушена опаковка, запазен етикет и без да са премахнати защитните фолиа (когато е приложимо), както и без да е била употребявана.

Задължително следва да приложите издадената касова бележка и/или фактура.

 1. Връщане или замяна на стоки

А. Ако закупеният от Вас артикул не отговаря на очакванията Ви, можете да заявите връщане или замяна в 30 – дневен срок, считано от деня на получаването ѝ.

Б. За упражняване на правото на връщане, следва да попълните фомуляра съгласно Приложение № 2 и да го изпратите на електронен адрес electricmove.shop@gmail.com

В. За да уважим заявката Ви за връщане или замяна е необходимо да ни върнете стоката във вида, в който сте я получили, т.е. с ненарушена опаковка, запазен етикет и без да са премахнати защитните фолиа (когато е приложимо), както и без да е била употребявана.

Задължително следва да приложите издадената касова бележка и/или фактура.

Следва да посочите причината за връщане или замяна.

В случай, че заявката не отговаря на горните условия, нямаме задължение да уважим заявката Ви.

Г. Транспортните разходи във връзка с упражняване на правото на връщане или замяна са за Ваша сметка.

Д. Ние ще разгледаме Вашата заявка в 30-дневен срок от деня, в който я получим.

В случай, че уважим заявката Ви, ще Ви върнем платената сума за артикула или ще извършим замяната в рамките на горните 30 дни.

III. Рекламации

А. Ако артикулът не съответства на договора за продажба, имате право да предявите рекламация и да поискате да я приведем в съответствие с него. В този случай можете да избирате между извършване на ремонт на артикула за наша сметка или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от Вас начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Рекламациите се приемат чрез изпращането им на електронен адрес electricmove.shop@gmail.com. Към рекламацията се изпраща попълнен формуляр съгласно Приложение № 3.

Б. За несъответствие с договореното се смята:

 1. констатирано несъответствие в броя на поръчаните спрямо доставените стоки;
 2. производствен дефект на стоката;
 3. несъответствие с обявения размер, когато е приложимо;
 4. несъответствие с обявената търговска марка;
 5. несъответствие между вида на поръчаната и доставената стока.

В. Незначителни несъответствия на стоките са възможни по отношение на цветовете и техните нюанси, които зависят от техническите възможности на устройството, което използвате.

В. Ние ще приведем безплатно стоката в съответствие с договора в рамките на един месец, считано от деня на предявяване на рекламацията .

Г. Ако не успеем да приведем стоката в съответствие с договора в рамките на едномесечния срок, имате право да Ви възстановим заплатената сума или да Ви намалим цената. Изявлението за разваляне на договора или за намаляване на цената можете да направите по електронен път на адрес electricmove.shop@gmail.com.

Д. Ако не сте удовлетворени от решаването на рекламацията, имате право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

Не може да се претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато се съгласим да извършим замяна на стоката с нова или да поправим стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

Не можете да претендирате за разваляне на договора, ако несъответствието е незначително.

Няма да уважим рекламацията, ако несъответствието е възникнало по Ваша вина, поради неправилна експлоатация на стоката, поради използването ѝ за цели, различни от предназначението ѝ или поради изхабяване на стоката, вследствие на обикновеното употребление.

Е. Правото на рекламация, можете да упражните в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Нямаме задължение да уважим рекламацията, ако тя е предявена в двугодишния срок, но след изтичане на два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Ж. При подаване на рекламациите, следва да приложите:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове и други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Нямаме задължение да удовлетворим рекламации, които не отговарят на горните условия.

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 4

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор от разстояние

 

            До „Електрик Муув“ ЕООД, ЕИК 206868386 със сeдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: обл. София (столица), Столична община, гр. София, р-н Витоша, ул. Бяло поле, 14А , имейл: electricmove.shop@gmail.com, телефон: 0886 681 001,

С настоящото Ви уведомявам/е, че се отказвам/е от сключения от мен/нас договор за покупко – продажба от разстояние на следните стоки:

 1. Номер и дата на поръчка: …………………………………………………………..
 2. Предмет на поръчката:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Получена на ……./……./…………… г.
 2. Име и фамилия на потребителя:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Адрес за кореспонденция на потребителя:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Дата на подаване: ………………………………………………………………………………..

Уведомен/а съм, че разходите за доставката при упражняване правото на отказ са за моя сметка.

* Празните места се попълват от потребителя.

Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 2

 

            Стандартен формуляр за упражняване на правото на връщане/замяна

 

До „Електрик Муув“ ЕООД, ЕИК 206868386 със сeдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: обл. София (столица), Столична община, гр. София, р-н Витоша, ул. Бяло поле, 14А , имейл: electricmove.shop@gmail.com, телефон: 0886 681 001,

С настоящото Ви уведомявам/е, че се желая/ем да се възползвам/е от правото си на връщане/замяна (приложимото се подчертава) на следните стоки:

 1. Номер и дата на поръчка: …………………………………………………………..
 2. Предмет на поръчката:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Причина за връщане / замяна:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Желая стоката да бъде заменена с: (когато е приложимо)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Пратката е получена на ……./……./…………… г.
 2. Име и фамилия на потребителя:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Адрес за кореспонденция на потребителя:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Дата на подаване: ………………………………………………………………………………..

Уведомен/а съм, че разходите за доставката при упражняване правото на връщане/замяна са за моя сметка.

* Празните места се попълват от потребителя.

 

                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                    Приложение № 3 към чл. 16, ал. 5

 

Стандартен формуляр за предявяване на рекламация

 

Стандартен формуляр за упражняване на правото на връщане/замяна

 

До „Електрик Муув“ ЕООД, ЕИК 206868386 със сeдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: обл. София (столица), Столична община, гр. София, р-н Витоша, ул. Бяло поле, 14А , имейл: electricmove.shop@gmail.com, телефон: 0886 681 001,

С настоящото Ви уведомявам/е, че се желая/ем да предявя/им рекламация на следните стоки:

 1. Номер и дата на поръчка: …………………………………………………………..
 2. Предмет на поръчката:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. В какво се изразява несъответствието:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Заявявам следния начин на удовлетворяване на рекламацията:

а. безплатно извършване на ремонт;

б. замяна на стоката с нова;

в. намаляване на цената.

(приложимото се подчертава)

 1. Стоката е получена на ……./……./…………… г.
 2. Несъответствието е установено на ……/…../…………… г.
 3. Име и фамилия на потребителя:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Адрес за кореспонденция на потребителя:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Дата на подаване: ………………………………………………………………………………..

Прилагам:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове и други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

* Празните места се попълват от потребителя.

Количка